Список студентов и посторонних слушателей Императорского Новороссийского университета за 1883—84 академический год
ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ИНФОРМАЦИЯ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Списокъ студентовъ и постороннихъ слушателей Императорскага Новороссiйскага университета за 1883—84 академическій годъ 
Список студентов и посторонних слушателей Императорского Новороссийского университета за 1883—84 академический год 
The list of students and foreign attendees of Novorossiysk Imperial University for 1883-84 academic year 


стр, pg 2
Абрамовичъ Александръ (Абрамович Александр, Abramovich Alexander)
Андреевъ Михаилъ (Андреев Михаил, Andreev Michail, Michael)
Бублеевъ Афанасій (Бублеев Афанасий, Bubleev Afanasiy)
Гади Онуфрій (Гади Онуфрий, Gadi Onufriy)
Гамовъ Антонъ (Гамов Антон, Gamov Anton)
Гейдукъ Ярославъ (Гейдук Ярослав, Geyduk Yaroslav, Geiduk)
Киселевичъ Степанъ (Киселевич Степан, Kiselevich Stepan, Stephan)
Кубеницкій Николай (Кубеницкий Николай, Kubenitskiy Nikolai, Nicholas)

стр, pg 4
Мацкевичъ Николай (Мацкевич Николай, Matskevich Nikolai, Mackiewicz Nicolas)
Нейфельдъ Абрагамъ (Нейфельд Абрагам, Neifeld Abragam, Neifield Abraham)
Роговскій Василій (Роговский Василий, Rogovskiy Vasiliy, Rogovsky Basily)
Смигельскій Викторъ (Смигельский Виктор, Smigelskiy Viktor)
Тимофеев Павелъ (Тимофеев Павел, Timofeev Pavel, Paul)
Челпановъ Георгій (Челпанов Георгий, Chelpanov Georgiy, George)
Чехрановъ Антонъ (Чехранов Антон, Chekhranov Anton)
Шершеневичъ Григорій (Шершеневич Григорий, Shershenevich Grigoriy, Gregory)
Ванкевичъ Николай (Ванкевич Николай, Vankevich Nikolai, Nicolas)
Галабутскій Георгій (Галабутский Георгий, Galabutskiy Georgiy, George)
Знойко Николай (Знойко Николай, Znoiko Nikolai, Znoyko Nicolas)
Логиновскій Вячеславъ (Логиновский Вячеслав, Loginovskiy Vyacheslav)

стр, pg 6
Маевскій Виталій-Марьянъ (Маевский Виталий-Марьян, Maevskiy Vitaliy-Maryan)
Николовъ Дмитрій (Николов Дмитрий, Nikolov Dmitriy, Dimitri)
Пятницкiй Константин (Пятницкий Константин, Pyatnitskiy Konstantin)
Терпсихоровъ Всеволодъ (Терпсихоров Всеволод, Terpsikhorov Vsevolod)
Хаджиколи Михаилъ (Хаджиколи Михаил, Khadzhikoli Michail, Khajikoli Michael)
Чепиго Алексей (Чепиго Алексей, Chepigo Alexei)
Белюговъ Александръ (Белюгов Александр, Belyugov Alexander)
Бракенгеймеръ Петръ (Бракенгеймер Петр, Brakengeimer Petr, Brakenheimer Peter)
Лагодовскій Федоръ (Лагодовский Федор, Lagodovskiy Fedor, Theodor)
Лучинскій Станиславъ (Лучинский Станислав, Luchinskiy Stanislav)
Манченковъ Митрофан (Манченков Митрофан, Manchenkov Mitrofan)
Попандопуло Николай (Попандопуло Николай, Popandopulo Nikolai, Nicolas)

стр, pg 8
Подольскій Владиміръ (Подольский Владимир, Podolskiy Vladimir)
Стадниковъ Даніилъ (Стадников Даниил, Stadnikov Daniil, Danila)
Трохимовичъ Василій (Трохимович Василий, Trokhimovich Vasiliy, Basil)
Федоровъ Василій (Федоров Василий, Fedorov Vasiliy, Basil)
Федоренко Афанасій (Федоренко Афанасий, Fedorenko Afanasiy)
Чубаровъ Александръ (Чубаров Александр, Chubarov Alexander)
Чумаченко Иванъ (Чумаченко Иван, Chumachenko Ivan)
Бунескулъ Михаилъ (Бунескул Михаил, Buneskul Mikhail, Michael)
Блохинъ Василій (Блохин Василий, Blokhin Vasiliy, Basil)
Будде Евгеній (Будде Евгений, Budde Evgeniy, Eugene)
Отавскій Александръ (Отавский Александр, Otavskiy Alexander)
Пловецкій Рафаилъ (Пловецкий Рафаил, Plovetskiy Rafail, Rafael)

стр, pg 10
Балинскiй Станиславъ (Балинский Станислав, Balinskiy Stanislav)
Гиняръ Евгеній (Гиняр Евгений, Ginyar Evgeniy, Eugene)
Градовскій Георгій (Градовский Георгий, Gradovskiy Georgiy, George)
Гуторъ Василій (Гутор Василий, Gutor Vasiliy, Basil)
Гехтъ Адольфъ (Гехт Адольф, Gekht Adolf, Geght)
Данильченко Георгій (Данильченко Георгий, Danilchenko Georgiy, George)
Дуловъ Платонъ (Дулов Платон, Dulov Platon)
Зейлигеръ Самуилъ (Зейлигер Самуил, Zeilinger Samuil, Seilinger Samuel)
Зміевскiй Эразмъ (Змиевский Эразм, Zmievskiy Erasm, Erazm)

стр, pg 12
Имшенецкій Гавріилъ (Имшенецкий Гавриил, Imshenetskiy Gavriil)
Каневскій Корнелій (Каневский Корнелий, Kanevskiy Korneliy, Cornelius)
Кабановъ Александръ (Кабанов Александр, Kabanov Alexander)
Крафти Иванъ (Крафти Иван, Krafti Ivan)
Лавдовскій Владиміръ (Лавдовский Владимир, Lavdovskiy Vladimir)
Левентонъ Еммануилъ (Левентон Еммануил, Leventon Emmanuil, Emmanuel)
Литынскiй Феодосій (Литынский Феодосий, Litynskiy Feodosiy)
Ломжинскiй Люціанъ (Ломжинский Люциан, Lomzhinskiy Lyutsian, Lucian)
Мерелло Матвей (Мерелло Матвей, Merello Matvey, Mathew)
Назроцкій Павелъ (Назроцкий Павел, Nazrotskiy Pavel, Paul)
Нестилъ Андрей (Нестил Андрей, Nestil Andrei, Andrew)
Островскій Вацлавъ (Островский Вацлав, Ostrovskiy Vatslav, Ostrowski Vaclav)
Палазовъ Петръ (Палазов Петр, Palazov Petr, Peter)

стр, pg 14
Политовъ Павелъ (Политов Павел, Politov Pavel, Paul)
Порембскій Романъ (Порембский Роман, Porembskiy Roman)
Родзевичъ Петръ (Родзевич Петр, Rodzevich Petr, Rodzevic Peter)
Симеоновъ Иванъ (Симеонов Иван, Simeonov Ivan)
Строльманъ Владиміръ (Строльман Владимир, Strolman Vladimir)
Сухановъ Николай (Суханов Николай, Sukhanov Nikolai)
Фронцкевічъ Михаилъ (Фронцкевичъ Михаил, Frontskevich Mikhail, Fronckiewicz Michael)
Шмитъ Вадимъ (Шмит Вадим, Shmit Vadim, Schmidt)
Шостакъ Антонъ (Шостак Антон, Shostak Anton)
Эпштейнъ Мошко-Захарій (Эпштейн Мошко-Захарий, Epshtein Moshko-Zakhariy, Epstein Moshko-Zachary)
Эйшискинъ Iосифъ (Эйшискин Иосиф, Eishiskin Iosif, Joseph)
Ангеловъ Христофоръ (Ангелов Христофор, Angelov Khristofor, Christopher)

стр, pg 16
Антоновъ Петръ (Антонов Петр, Antonov Petr, Peter)
Бергъ Александръ (Берг Александр, Berg Alexander)
Брунсъ Андрей (Брунс Андрей, Bruns Andrei, Andrew)
Бородинъ Владиміръ (Бородин Владимир, Borodin Vladimir)
Гонтаревскій Феодосій (Гонтаревский Феодосий, Gontarevskiy Feodosiy)
Джашитовъ Макаръ (Джашитов Макар, Dzhashitov Makar, Djashitov)
Ивашкинъ Василій (Ивашкин Василий, Ivashkin Vasiliy, Basil)
Иващенко Георгій (Иващенко Георгий, Ivaschenko Georgiy, George)
Кудревецкiй Василій (Кудревецкий Василий, Kudrevetskiy Vasiliy, Basil)
Лупша-Донченко Дмитрій (Лупша-Донченко Дмитрий, Lupsha-Donchenko Dmitriy, Dimitri)
Огузъ Гершонъ (Григорій) (Огуз Гершон (Григорий), Oguz Gershon (Grigoriy))
Собельманъ Зейликъ (Собельман Зейлик, Sobelman Zeilik)
Скородинскій Никифоръ (Скородинский Никифор, Skorodinskiy Nikifor)

стр, pg 18
Сербиновъ Левъ (Сербинов Лев, Serbinov Lev, Leo)
Стамеровъ Николай (Стамеров Николай, Stamerov Nikolai)
Соловьевъ Тихонъ (Соловьев Тихон, Soloviev Tikhon)
Тарапановъ Евгеній (Тарапанов Евгений, Tarapanov Evgeniy, Eugene)
Фонъ-Фигаровскій Александръ (Фон-Фигаровский Александр, Fon-Figarovskiy Alexander, von Figarovsky)
Чернявскій Сергей (Чернявский Сергей, Chernyavskiy Sergey)
Школинскій Константинъ (Школинский Константин, Shkolinskiy Konstantin)
Шумахеръ Павелъ (Шумахер Павел, Shumakher Pavel, Schumacher Paul)
Шпигановичъ Антонъ (Шпиганович Антон, Shpiganovich Anton)
Янковскiй Лаврентій (Янковский Лаврентий, Yankovskiy Lavrentiy, Jankowski)
Базилевичъ Михаилъ (Базилевич Михаил, Bazilevich Michail, Bazylewicz Michael)
Бартошинскій Антонъ (Бартошинский Антон, Bartoshinskiy Anton, Bartoszynski)

стр, pg 20
Гоптаревскій Иванъ (Гоптаревский Иван, Goptarevskiy Ivan)
Де-Метцъ Георгій (Де-Метц Георгий, De-Metts Georgiy, De Metz George)
Кривицкій Николай (Кривицкий Николай, Krivitskiy Nikolai)
Карвовскій Лука Максимиліанъ (Карвовский Лука Максимилиан, Karvovskiy Luka Maximilian, Karwowski) 
Лангада Леонидъ (Лангада Леонид, Langada Leonid)
Мниховскій Григорій (Мниховский Григорий, Mnikhovskiy Grigoriy, Mnichowski Gregory)
Остославскій Василій (Остославский Василий, Ostoslavskiy Vasiliy, Basil)
Островскій Иванъ (Островский Иван, Ostrovskiy Ivan)
Онкель Рудольф (Онкель Рудольф, Onkel Rudolf)
Петрусевичъ Августінъ (Петрусевич Августин, Petrusevich Avgustin, Petrusewicz Augustine)
Ростомовъ Захарій (Ростомов Захарий, Rostomov Zakhariy, Zachary)
Сарандино Константинъ (Сарандино Константин, Sarandino Konstantin)
Соболевъ Викторъ (Соболев Виктор, Sobolev Viktor)

стр, pg 22
Taнaнaки Дмитрій (Taнaнaки Дмитрий, Tananaki Dmitriy, Dimitri)
Тимченко Иванъ (Тимченко Иван, Timchenko Ivan)
Фредро Игнатій (Фредро Игнатий, Fredro Ignatiy, Ignatius)
Хуціевъ Александръ (Хуциев Александр, Khutsiev Alexander)
Цехановскій Михаилъ (Цехановский Михаил, Tsekhanovskiy Michail)
Цимбаленко Левъ (Цимбаленко Лев, Tsimbalenko Lev, Leo)
Швачко Павелъ (Швачко Павел< Shwachko Pavel, Paul)
Войновичъ Драго (Войнович Драго, Voinovich Drago, Voinovic)
Гербановскій Михаилъ (Гербановский Михаил, Gerbanovskiy Michail)
Грамматикаки Константинъ (Грамматикаки Константин, Grammatikaki Konstantin)
Гурскій Владиславъ (Гурский Владислав, Gurskiy Vladislav, Wladislaw)
Джорджикія Спиридонъ (Джорджикия Спиридон, Dzhordzhikiya Spiridon)

стр, pg 24
ивановъ Василій (иванов Василий, Ivanov Vasiliy)
Крицкій Александръ (Крицкий Александр, Kritskiy Alexander)
Левенсонъ Александръ (Левенсон Александр, Levenson Alexander)
Ливенцовъ Сергей (Ливенцов Сергей, Liventsov Sergey)
Мардаръ Демьянъ (Мардар Демьян, Mardar Demiyan, Demian)
Романченко Иванъ (Романченко Иван, Romanchenko Ivan)
Савельевъ Леонидъ (Савельев Леонид, Saveliev Leonid)
Шиманскій Каетанъ-Сигизмундъ (Шиманский Каетан-Сигизмунд, Shimanskiy Kaetan-Sigizmund)
Юзефовичъ Станиславъ (Юзефович Станислав, Yuzefovich Stanislav)
АлФеровъ Андрей (АлФеров Андрей, Alferov Andrei, Andrew)
Балашевъ Николай (Балашев Николай, Balashev Nikolai)

стр, pg 26
Барбанъ Александръ (Барбан Александр, Barban Alexander)
Вульфовичъ Берко (Вульфович Берко, Vulfovich Berko)
Гаузнеръ Іосифъ (Гаузнер Иосиф, Gauzner Iosif, Joseph)
Герценштейнъ Морицъ (Герценштейн Мориц, Gertsenshtein Morits, Gerzenstein Moritz)
Гессенъ Іосифъ (Гессен Иосиф, Gessen Iosif, Joseph)
Гозеверъ Зеликъ (Гозевер Зелик, Gozever Zelik)
Гольденштернъ Шмуль-Гершъ (Гольденштерн Шмуль-Герш, Goldenshtern Shmul-Gersh, Goldenstern)
Гринцеръ Яковъ-Іосифъ (Гринцер Яков-Иосиф, Grintser Yakov-Iosif, Jacob-Joseph)
Гуровичъ Илья (Гурович Илья, Gurovich Iliya, Elijah)
Дамиръ Матвей (Дамир Матвей, Damir Matvei)
Діевскій Михаилъ (Диевский Михаил, Dievskiy Michail, Michael)
Дыаковскій Фаддей (Дыаковский Фаддей, Dyakovskiy Faddey)
Житомирскій Израиль (Житомирский Израиль, Zhitomirskiy Izrail, Israel)

стр, pg 28
Ивановъ Василій (Иванов Василий, Ivanov Vasiliy)
КеФеръ Николай (КеФер Николай, Kefer Nikolai)
Князевичъ иванъ (Князевич Иван, Knyazevich Ivan)
Константиновскій Маркъ (Константиновский Марк, Konstantinovskiy Mark, Marc)
Копоринде Хаимъ (Копоринде Хаим, Koporinde Khaim, Chaim)
Лебединскій Яковъ (Лебединский Яков, Lebedinskiy Yakov, Jacob)
Лиховецеръ Лейба (Лиховеце Лейба, Likhovetse Leiba)
Мермельштейнъ Моисей (Мермельштейн Моисей, Mermelshtein Moisei, Mermelstein Moses)
Овчинниковъ Николай (Овчинников Николай, Ovchinnikov Nikolai)
Омировъ Александръ (Омиров Александр, Omirov Alexander)
Пекаторосъ Георгій (Пекаторос Георгий, Pekatoros Georgiy)
Рабиновичъ Исай (Рабинович Исай, Rabinovich Isai, Rabinovic)
Рашевскій Феодосій (Рашевский Феодосий, Rashevskiy Feodosiy)

стр, pg 30
Редровъ Евгеній (Редров Евгений, Redrov Evgeniy, Eugene)
Рогожинъ Иванъ (Рогожин Иван, Rogozhin Ivan)
Рублевъ Сухіеръ (Рублев Сухиер, Rublev Sukhier)
Серебреникъ Іосифъ (Серебреник Иосиф, Serebrenik Iosif, Joseph)
Тарковскій Альбертъ (Тарковский Альберт, Tarkovskiy Albert)
Фельдманъ Эль-Дувидъ (Фельдман Эль-Дувид, Feldman El-Duvid)
Фейнбергъ Исруль-Ейгенъ (Фейнберг Исруль-Ейген, Feinberg Isrul-Eigen)
Фогель Янкель (Фогель Янкель, Fogel Yankel)
Фредро Добеславъ-Марьянъ (Фредро Добеслав-Марьян (Fredro Dobeslav-Marian)
Футранъ Моисей (Футран Моисей (Futran Moisei, Moses)
Хоецкій Петръ (Хоецкий Петр, Khoetskiy Petr, Peter)
Шаранковъ Дмитрій (Шаранков Дмитрий, Sharankov Dmitriy, Dimitri)
Шмуль Абрамъ (Шмуль Абрам, Shmul Abram, Abraham)

стр, pg 32
Ямполлеръ Соломонъ (Ямполлер Соломон, Yampoller Solomon, Jampoller)
Альбановъ Петръ (Альбанов Петр, Albanov Petr, Peter)
Бачурскій Петръ (Бачурский Петр, Bachurskiy Petr)
Винеръ Шимшонъ (Винер Шимшон, Viner Shimshon)
Гавриловъ Михаилъ (Гаврилов Михаил, Gavrilov Michail)
Гросманнъ Арнольдъ (Гросманн Арнольд, Grosmann Arnold)
Дацковъ Александръ (Дацков Александр, Datskov Alexander)
Дьяковичъ Владиміръ (Дьякович Владимир, Diyakovich Vladimir)
Исполатовъ Михаилъ (Исполатов Михаил, Ispolatov Michail)
Корсуновскiй Трифонъ (Корсуновский Трифон, Korsunovskiy Trifon)
Курчинскій Василій (Курчинский Василий, Kurchinskiy Vasiliy, Basil)
Пашкевичъ Константинъ (Пашкевич Константин, Pashkevich Konstantin, Pashkewicz)

стр, pg 34
Подгорный Константинъ (Подгорный Константин, Podgornyi Konstantin)
Португаловъ Соломонъ (Португалов Соломон, Portugalov Solomon)
Гапопортъ Эль (Гапопорт Эль, Gapoport El)
Сидоренко Михаилъ (Сидоренко Михаил, Sidorenko Mikhail)
Тамамшевъ Давидъ (Тамамшев Давид, Tamamshev David)
Холмскій Александръ (Холмский Александр, Khomskiy Alexander)
Апдріевскій Георгій (Апдриевский Георгий, Apdrievskiy Georgiy)
Бохановскій Павелъ (Бохановский Павел, Bokhanovskiy Pavel, Paul)
Богатноу Сергей (Богатноу Сергей, Bogatnou Sergey, Bogatnow)
Белинскій Владиміръ-Георгій (Белинский Владимир-Георгий, Belinskiy Vladimir-Georgiy, Belinski)
Барскій Яковъ (Барский Яков, Barskiy Yakov, Jacob)
Варшавскій Самуилъ (Варшавский Самуил, Varshavskiy Samuil, Warsawski Samuel)

стр, pg 36
Вольтке Григорій (Вольтке Григорий, Voltke Grigoriy, Woltke, Waltke)
Гаузнеръ Перецъ (Петръ) (Гаузнер Перец (Петр), Gauzner Perets (Petr))
Дорофеевъ Николай (Дорофеев Николай, Dorofeev Nikolai)
Дашкевичъ Владиміръ (Дашкевич Владимир, Dashkevich Vladimir, Dashkiewicz Wladimir)
Жолтановскій Александръ (Жолтановский Александр, Zholtanovskiy Alexander)
Зозулинъ Яковъ (Зозулин Яков, Zozulin Yakov, Jacob)
Имшенецкій Яковъ (Имшенецкий Яков, Imshenetskiy Yakov, Jacob)
Кулевъ Александръ (Кулев Александр, Kulev Alexander) 
Лебединцевъ Арсеній (Лебединцев Арсений, Lebedintsev Arseniy)
Любарскій Александръ (Любарский Александр, Lyubarskiy Alexander)
Московенко Алексей (Московенко Алексей, Moskovenko Alexei)
Машкевичъ Федоръ (Машкевич Федор, Mashkevich Fedor, Maskiewicz Theodor)
Макухинъ Николай (Макухин Николай, Makukhin Nikolai)

стр, pg 38
Обозненко Иванъ (Обозненко Иван, Oboznenko Ivan)
Островскій Давидъ (Островский Давид, Ostrovskiy David)
Паутынскій Антонъ (Паутынский Антон, Pautynskiy Anton)
Пеньковскій Шулимъ (Соломонъ) (Пеньковский Шулим (Соломон), Penkovskiy Shulim (Solomon))
Соловьевъ Митрофанъ (Соловьев Митрофан, Soloviev Mitrofan)
Тиктинъ Осипъ (Тиктин Осип, Tiktin Osip)
Толочиновъ Николай (Толочинов Николай, Tolochinov Nikolai)
Тигель Петръ (Тигель Петр, Tigel Petr, Peter)
Фетовъ Василій (Фетов Василий, Fetov Vasiliy, Basil)
Хмелевскій Викентій (Хмелевский Викентий, Khmelevskiy Vikentiy, Chmelewski)
Чхатарайшвили Михаилъ (Чхатарайшвили Михаил, Chkhataraishvili Michail, Chkhatarashvili)
ШтиФельманъ Іехиль-Тодресъ (Михаилъ) (ШтиФельман Иехиль-Тодрес (Михаил), Shtifelman Iekhil-Todres (Mikhail), Stifelman)

стр, pg 40
Андрусовъ Николай (Андрусов Николай, Andrusov, Nikolai)
Быховскій Лазарь (Быховский Лазарь, Bykhovskiy Lazar, Lazarius)
Вильканецъ Станиславъ (Вильканец Станислав, Vilkanets Stanislav)
Гартенштейнъ Іосифъ (Гартенштейн Иосиф, Gartenshtein Iosif, Gartenstein Joseph)
Дмитріевъ Петръ (Дмитриев Петр, Dmitriev Petr, Peter)
Загоруйченко Николай (Загоруйченко Николай, Zagoruichenko Nikolai)
Зелинскій Николай (Зелинский Николай, Zelinskiy Nikolai, Zelinski)
Каракашъ Карпъ (Каракаш Карп, Karakash Karp, Karakas)
Крельманъ Шліома (Соломонъ) (Крельман Шлиома (Соломон), Krelman Shlioma (Solomon))
Любімскій Василій (Любимский Василий, Lyubimskiy Vasiliy, Basil)
Мамуровскій Мееръ (Мамуровский Меер, Mamurovskiy Meer)
Пурицъ Іезекіиль (Пуриц Изекииль, Purits Izekiil, Ezekiel)

стр, pg 42
Ромаскевичъ Александръ (Ромаскевич Александр, Romaskevich Alexander, Romaskewicz)
Скачевскій Алексей (Скачевский Алексей, Skachevskiy Alexei)
Турчаниновъ Василій (Турчанинов Василий, Turchaninov Vasiliy, Basil)
Табаковъ Георгій (Табаков Георгий, Tabakov Georgiy, George)
Хольцовъ Борисъ (Хольцов Борис, Kholtsov Boris)
Шамковичъ Исаакъ (Шамкович Исаак, Shamkovich Isaak, Isaac)
Юркевичъ Севастіанъ (Юркевич Севастиан, Yurkevich Sevastian, Jurkiewicz Sebastian)
Ясенецкій-Войно Василій (Ясенецкий-Войно Василий, Yasenetskiy-Voino Vasiliy)
Федоровичъ Михаилъ (Федорович Михаил, Fedorovich Mikhail)
Абуладзе Владиміръ (Абуладзе Владимир, Abuladze Vladimir)
Аглицкій Хаскель (Александръ) (Аглицкий Хаскель (Александр), Aglitskiy Khaskel (Alexander))

стр, pg 44
Акимовъ Николай (Акимов Николай, Akimov Nikolai)
Алейниковъ Александръ (Алейников Александр, Aleinikov Alexander, Aleynikov)
Алейниковъ Николай (Алейнико Николай, Aleyniko Nikolai, Aleiniko)
Андреевъ Сергей (Андреев Сергей, Andreev Sergey)
Бартошинскій Иванъ (Бартошинский Иван, Bartoshinskiy Ivan, Bartosinski)
Беймъ Исаакъ (Беймъ Исаак, Beim Isaak, Beym Isaac)
Бискупскiй Макарій (Бискупский Макарий, Biskupskiy Makariy)
Бохановъ Андрей (Боханов Андрей, Bokhanov Andrei, Andrew)
Варшаверъ Берко (Варшавер Берко, Varshaver Berko)
Виктешмаеръ Кегосъ (Виктешмаер Кегос, Vikteshmaer Kegos)
Виллепцъ Евгеній (Виллепц Евгений, Villepts Evgeniy, Willepz Eugene)
Воронковъ Александръ (Воронков Александр, Voronkov Alexander)
Ветровъ Федоръ (Ветров Федор, Vetrov Fedor, Theodore)

стр, pg 46
Гальперинъ Сімонъ (Гальперин Симон, Galperin Simon)
Гординъ Сруль-Хаимъ (Гордин Сруль-Хаим, Gordin Srul-Khaim)
Гуковскій Яковъ (Гуковский Яков, Gukovskiy Yakov, Jacob)
Даніель-Бековъ Александръ (Даниель-Беков Александр, Daniel-Bekov Alexander)
Демуцкій Антонъ (Демуцкий Антон, Demutskiy Anton)
Дзбановскій Василій (Дзбановский Василий, Dzbanovskiy Vasiliy, Dzbanowski Basil)
Дубенскій Михаилъ (Дубенский Михаил, Dubenskiy Mikhail)
Жеромскiй Іосифъ (Жеромский Иосиф, Zheromskiy Iosif, Joseph)
Залуска Евгеній (Залуска Евгений, Zaluska Evgeniy, Eugene)
Зайдінеръ Гиршъ-Хаимъ (Зайдинер Гирш-Хаим, Zaidiner Girsh-Khaim, Zaydiner, Saidiner)
Зейлигеръ Липа (Зейлигер Липа, Zeyliger Lipa, Seiliger, Zeiliger, Seyliger)
Зильберштейнъ Борисъ (Зильберштейн Борис, Zilbershtein Boris, Zilberstein, Silberstein, Silverstein)
Зозулинъ Николай (Зозулин Николай, Zozulin Nikolai)

стр, pg 48
Зонъ Лейба (Леонъ) (Зон Лейба (Леон), Zon Leiba (Leon), Son Leyba)
Ильштейнъ Михаилъ (Ильштейн Михаил, Ilshtein Mikhail, Ilstein)
Инглези Георгій (Инглези Георгий, Inglezi Georgiy, Inglesi George)
Искерскiй Станиславъ (Искерский Станислав, Iskerskiy Stanislav)
Ицковичъ Вольфъ (Ицкович Вольф, Itskovich Volf)
Кадимъ-Бековъ Аляскеръ (Кадим-Беков Аляскер, Kadim-Bekov Alyasker)
Кейтельманъ Шмуль (Кейтельман Шмул, Keitelman Shmul, Keytelman)
Кизиловъ Мелетій (Кизилов Мелетий, Kizilov Meletiy)
Кипіани Давидъ князь (Кипиани Давид князь, Kipiani David knyaz)
Кокочевъ Василій (Кокочев Василий, Kokochev Vasiliy, Basil)
Кротовъ Алексей (Кротов Алексей, Krotov Alexei)
Круковскій Антонъ (Круковский Антон, Krukovskiy Anton)
Кубеницкiй Савватій (Кубеницкий Савватий, Kubenitskiy Savvatiy, Sabbatius)

стр, pg 50
Кулябко Викторъ (Кулябко Виктор, Kulyabko Viktor)
Ландесманъ Берилъ (Ландесман Берил, Landesman Beril)
Ламзаки Даміанъ (Ламзаки Дамиан, Lamzaki Damian, Damien)
Левенсонъ Самуилъ (СтеФанъ) (Левенсон Самуил (СтеФан), Levenson Samuil (Stefan), Samuel)
Мальскій Дмитрій (Мальский Дмитрий, Malskiy Dmitriy, Dimitri)
Меликъ-Адамянцъ Сократесъ (Мелик-Адамянц Сократес, Melik-Adamyants Sokrates)
Мержвинскій Эдуардъ (Мержвинский Эдуард, Merzhvinskiy Eduard, Mierzwinski)
Мильчевъ Константинъ (Мильчев Константин, Milchev Konstantin)
Михайловъ Георгій (Михайлов Георгий, Mikhailov Georgiy, George)
Мумжіевъ Дмитрій (Мумжиев Дмитрий, Mumzhiev Dmitriy, Dimitri)
Московенко Павелъ (Московенко Павел, Moskovenko Pavel, Paul)
Миньковичъ-Петровскій Афанасій (Минкович-Петровский Афанасий, Minkovich-Petrovskiy Afanasiy)
Мурзаевъ Петръ (Мурзаев Петр, Murzaev Petr, Peter)

стр, pg 52
Начевъ Иванъ (Начев Иван, Nachev Ivan)
Новикъ Исаакъ (Новик Исаак, Novik Isaak, Isaac)
Панаіотовъ Михаилъ (Панаиотов Михаил, Panaiotov Mikhail)
Перушкинъ Василій (Перушкин Василий, Perushkin Vasiliy, Basil)
Петриковецъ Александръ (Петриковец Александр, Petrikovets Alexander)
Погибка Афанасій (Погибка Афанасий, Pogibka Afanasiy)
Полетика Иванъ (Полетика Иван, Poletika Ivan)
Рабиновичъ Михель (Рабинович Михель, Rabinovich Mikhel, Rabinowitz)
Ратгаузъ Карлъ (Ратгауз Карл, Ratgauz Karl, Rathaus Carl)
Рекало Евгеній (Рекало Евгений, Pekalo Evgeniy, Eugene)
Розенбаумъ Шамшель (Розенбаум Шамшел, Rozenbaum Shamshel, Rosenbaum)
Русецкій Іосифъ (Русецкий Иосиф, Rusetskiy Iosif, Joseph)
Саморупо Георгій (Саморупо Георгий, Samorupo Georgiy, George)

стр, pg 54
Селецкій Алексей (Селецкий Алексей, Seletskiy Alexei)
Смирновъ Константинъ (Смирнов Константин, Smirnov Konstantin, Smirnoff)
Селитренный Леонъ (Селитренный Леон, Selitrennyi Leon)
Смоленскій Абрамъ (Смоленский Абрам, Smolenskiy Abram, Abraham)
Стасюковъ Григорій (Стасюков Григорий, Stasyukov Grigoriy)
Ступаковъ Николай (Ступаков Николай, Stupakov Nikolai)
Ткачъ Михаилъ (Ткач Михаил, Tkach Mikhail)
Тушинскій Константинъ (Тушинский Константин, Tushinskiy Konstantin)
Ушакъ-Куликовскій Александръ (Ушак-Куликовский Александр, Ushak-Kulikovskiy Alexander)
Флейшеръ Шліома (Флейшер Шлиома, Fleisher Shlioma, Shlyoma)
Френкель Владиміръ (Френкель Владимир, Frenkel Vladimir)
Фрешкопъ Маркусъ (Фрешкоп Маркус, Freshkop Markus, Marcus)
Хачадуровъ Иванъ (Хачадуров Иван, Khachadurov Ivan)

стр, pg 56
Хоецкій Антонъ (Хоецкий Антон, Khoetskiy Anton)
Цеткинъ Александръ (Цеткин Александр, Tsetkin Alexander, Zetkin)
Чернявскій Николай (Чернявский Николай, Chernyavskiy Nikolai)
Шаралъ (Харалъ) Абрамъ (Шарал (Харал) Абрам, Sharal (Kharal) Abram)
Штейгеръ Анатолій баронъ (Штейгер Анатолий барон, Shteiger Anatoliy baron, Steiger)
Штейнъ Пинхусъ (Штейн Пинхус, Shtein Pinkhus, Stein)
Яблонскій Іосифъ (Яблонский Иосиф, Yablonskiy Iosif, Jablonski Joseph)
Александри Николай (Александри Николай, Alexandri Nikolai, Aleksandri)
Анджапаридзе Ивліанъ (Анджапаридзе Ивлиан, Andzhaparidze Ivlian, Anjaparidze)
Борисенокъ ПорФирій (Борисенок ПорФирий, Borisenok Porfiriy)
Браверманъ Іось (Браверман Иось, Braverman Ios)

стр, pg 58
Березуцкій Иванъ (Березуцкий Иван, Berezutskiy Ivan)
Буровъ Николай (Буров Николай, Burov Nikolai)
Ващенко Владиміръ (Ващенко Владимир, Vaschenko Vladimir)
Винокуровъ Александръ (Винокуров Александр, Vinokurov Alexander)
Вольфсонъ Горацъ (Вольфсон Горац, Volfson Gorats, Wolfson Horace)
Виктешмаеръ Аронъ (Виктешмаер Арон, Vikteshmaer Aron, Aaron)
Герценштейнъ Яковъ (Герценштейн Яков, Gertsenshtein Yakov, Herzenstein Jacob)
Гольденштейнъ Арье-Лейбъ (Левъ) (Гольденштейн Арье-Лейб (Лев), Goldenshtein Arie-Leib (Lev), GOldenstein)
Гандлеръ Давидъ (Гандлер Давид, Gandler David)
Гиллерсонъ Аронъ (Гиллерсон Арон, Gillerson Aron, Aaron)
Гржибовскій Адамъ (Гржибовский Адам, Grzhibovskiy Adam, Grzybowski)
Гальперинъ Самуилъ (Гальперин Самуил, Galperin Samuil, Samuel)
Гринбергъ Израиль (Гринберг Израиль, Grinberg Israil, Israel)

стр, pg 60
Галкинъ Лейба (Левъ) (Галкин Лейба (Лев), Galkin Leiba (Lev), Leyba)
Гутерманъ Гилель (Гутерман Гилель, Guterman Gilel)
Груевъ Павелъ (Груев Павел, Gruev Pavel, Paul)
Долганевъ Георгій (Долганев Георгий, Dolganev Georgiy)
Данильченко Константинъ (Данильченко Константин, Danilchenko Konstantin)
Ждановъ Василій (Жданов Василий, Zhdanov Vasiliy, Basil)
Жолтановскій Григорій (Жолтановский Григорий, Zholtanovskiy Grigoriy)
Заблоцкій Моше (Мойсей) (Заблоцкий Моше (Мойсей), Zablotskiy Moshe (Moisey), Moses)
Крюковъ Иванъ (Крюков Иван, Kryukov Ivan)
Калихъ Елья (Калих Елья, Kalikh Elia)
КауФманъ Самуилъ (КауФман Самуил, Kaufman Samuil, Kauffman Samuel)
Калинковъ Георгій (Калинков Георгий, Kalinkov Georgiy)
Куринный Николай (Куринный Николай, Kurinnyi Nikolai)

стр, pg 62
Крайзеръ Азріэль (Крайзер Азріэль, Kraizer Azriel, Kraiser, Krayzer)
Крамникъ Израиль (Крамник Израиль, Kramnik Israil, Israel)
Лисовскiй Алексей (Лисовский Алексей, Lisovskiy Alexei)
Мазыкинъ Георгій (Мазыкин Георгий, Mazykin Georgiy)
Мандельштамъ Максимъ (Мандельштам Максим, Mandelshtam Maksim, Mandelstam Maxim) 
Мерхалевъ Николай (Мерхалев Николай, Merkhalev Nikolai)
Нольде Юлій баронъ (Нольде Юлий барон, Nolde Yuliy baron, Julius)
Остапенко Владимiръ (Остапенко Владимир, Ostapenko Vladimir)
Орженцкiй Романъ (Орженцкий Роман, Orzhentskiy Roman, Orzenski)
Паунинь Донча (Паунин Донча, Paunin Doncha)
Подорольскій Іезекіиль (Подорольский Иезекииль, Podorolskiy Iezekiil, Iezekiel)
Пурицъ Соломонъ (Пуриц Соломон, Purits Solomon)
Петровъ Николай (Петров Николай, Petrov, Nikolai)

стр, pg 64
Пеичъ НикиФоръ (Пеич НикиФор, Peich Nikifor)
Рашковичъ Самуилъ (Рашкович Самуил, Rashkovich Samuil, Samuel)
Региреръ Яковъ (Регирер Яков, Regirer Yakov, Jacob)
Рабиновичъ Іосифъ (Рабинович Иосиф, Rabinovich Iosif, Rabinowitz Joseph)
Ройзинъ Леонъ (Ройзин Леон, Royzin Leon, Roisin)
Рейнгерцъ Мендель (Михаилъ) (Рейнгерц Мендель (Михаил), Reingerts Mendel, Reinherz)
Рихтеръ Александръ (Рихтер Александр, Rikhter Alexander, Richter)
Смирновъ Петръ (Смирнов Петр, Smirnov Petr, Smirnoff Peter)
Софронеевъ Григорій (Софронеев Григорий, Sofroneev Grigoriy)
Степановъ Карлъ (Степанов Карл, Stepanov Karl, Carl)
Скиліоти Іосифъ (Скилиоти Иосиф, Skilioti Iosif, Joseph)
Слонимъ Лейба (Слоним Лейба, Slonim Leiba, Leyba)
Спендіаровъ Иванъ (Спендиаров Иван, Spendiarov Ivan)

стр, pg 66
Тивчевъ Георгій (Тивчев Георгий, Tivchev Georgiy)
Фриммъ Александръ (Фримм Александр, Frimm Alexander)
Файнбергъ Исаакъ (Файнберг Исаак, Fainberg Isaak, Fineberg Isaac)
Фальцъ Густавъ (Фальц Густав, Falts Gustav, Falz)
Филипповъ Христофоръ (Филиппов Христофор, Filippov Khristofor, Christopher)
Френкель Гессель (Френкель Гессель, Frenkel Gessel)
Фурманъ Илья (Фурман Илья, Furman Iliya)
Харадзе Нашреванъ (Харадзе Нашреван, Kharadze Nashrevan)
Чавчавадзе Александръ князь (Чавчавадзе Александр князь, Chavchavadze Alexander knyaz)
Чачибай Георгій (Чачибай Георгий, Chachibay Georgiy, Chachibai)
Чигринскій Ицко (Чигринский Ицко, Chigrinskiy Itsko, Izko)
Шикъ Арье-Гешиль (Григорій) (Шик Арье-Гешиль (Григорий), Shik Arie-Geshil (Grigoriy))
Шполянскій Файвель (Шполянский Файвель, Shpolyanskiy Faivel, Shpolianski Fayvel)

стр, pg 68
Шумскій Константинъ (Шумский Константин, Shumskiy Konstantin)
Шегевъ Григорій (Шегев Григорий, Shegev Grigoriy)
Юфа Израиль (Юфа Израиль, Yufa Izrail, Israel)
Яковлевъ Дмитрій (Яковлев Дмитрий, Yakovlev Dmitriy, Dimitri)
Амашукели Естатій (Амашукели Естатий, Amashukeli Estatiy)
Бегакъ ВульФъ (Владиміръ) (Бегак ВульФ (Владимир), Begak Vulf (Vladimir), Wolf)
Бродскій Аронъ (Бродский Арон, Brodskiy Aron, Brodsky Aaron)
Беликовъ Михаилъ (Беликов Михаил, Belikov Mikhail)
Блиновъ Митрофанъ (Блинов Митрофан, Blinov Mitrofan)
Войтковскій Павелъ (Войтковский Павел, Voitkovskiy Pavel, Woitkowski Paul)
Гольдфельдъ Іоиль (Юлій) (Гольдфельд Иоиль (Юлий), Goldfeld Ioil (Yuliy), Goldfield Julius)
Гегеръ Генрихъ (Гегер Генрих, Geger Genrikh, Henrich)

стр, pg 70
Гехтъ Германъ (Гехт Герман, Gekht German, Herman)
Графъ Иванъ (Граф Иван, Graf Ivan)
Ефановъ Иванъ (Ефанов Иван, Efanov Ivan)
Жано Константинъ (Жано Константин, Zhano Konstantin, Jano)
Залевскій Якобъ (Залевский Якоб, Zalevskiy Yakob, Jacob)
Зиберовъ Левъ (Зиберов Лев, Ziberov Lev)
Иваницкій Александръ (Иваницкий Александр, Ivanitskiy Alexander)
Ительсонъ Моисей (Ительсон Моисей, Itelson Moisei (Moses)
Кировъ Афанасій (Киров Афанасий, Kirov Afanasiy)
Клейманъ Яковъ (Клейман Яков, Kleiman Yakov, Jacob)
Левинъ Яковъ (Левин Яков, Levin Yakov, Jacob)
Минцъ Мееръ (Минц Меер, Mints Meer, Mintz Mier)
Орловъ Захарій (Орлов Захарий, Orlov Zakhariy, Zachary)

стр, pg 72
Пiонтковскій Андрей (Пионтковский Андрей, Piontkovskiy Andrei, Piontkowski Andrew)
Прейсманъ Леонъ (Прейсман Леон, Preisman Leon)
Попандопуло Евгеній (Попандопуло Евгений, Popandopulo Evgeniy, Eugene)
Пчельниковъ Леонидъ (Пчельников Леонид, Pchelnikov Leonid)
Пейсаховичъ Хаимъ-Гершъ (Пейсахович Хаим-Герш, Peisakhovich Khaim-Gersh, Peysakhovich)
Постернакъ Ицхокъ (Постернак Ицхок, Posternak Itskhok, Itzchok)
Полтовичъ Александръ-Даріушъ (Полтович Александр-Дариуш, Poltovich Alexander-Dariush, Darius)
Подпаловъ Александръ (Подпалов Александр, Podpalov Alexander)
Радзишевскій Федоръ (Радзишевский Федор, Radzishevskiy Fedor, Radziszewski Theodore)
Спиро Моисей (Спиро Моисей, Spiro Moisei, Moses)
Сараджевъ Михаилъ (Сараджев Михаил, Saradzhiev Mikhail, Sarajiev)
Станкевичъ Владиславъ (Станкевич Владислав, Stankevich Vladislav)
Савицкій Петръ (Савицкий Петр, Savitskiy Petr, Savitsky Peter)

стр, pg 74
Толстой Михаилъ графъ (Толстой Михаил граф, Tolstoi Mikhail graf, Tolstoy)
ТимоФеевъ Михаилъ (ТимоФеев Михаил, Timofeev Mikhail)
Уклонскiй Василій (Уклонский Василий, Uklonskiy Vasiliy, Basil)
Фаерманъ Леонидъ (Фаерман Леонид, Faerman Leonid, Fairman)
Чудновскій Михаилъ (Чудновский Михаил, Chudnovskiy Mikhail)
Абашидзе Давидъ (Абашидзе Давид, Abashidze David)
Акимовъ Андрей (Акимов Андрей, Akimov Andrei, Andrew)
Альбертъ Янкель-Шлёма (Альберт Янкель-Шлёма, Albert Yankel-Shlyoma)
Бакумовъ Павелъ (Бакумов Павел, Bakumov Pavel, Paul)
Бикъ Іосифъ-Левъ (Бик Иосиф-Лев, Bik Iosif-Lev, Bic Joseph-Leo)
Берковъ Германъ (Берков Герман, Berkov German, Herman)
Волковъ Владимір (Волков Владимир, Volkov Vladimir)

стр, pg 76
Геловани Асланъ князь (Геловани Аслан князь, Gelovani Aslan knyaz)
Дынинъ Яковъ (Дынин Яков, Dynin Yakov, Jacob)
Демурія Василій (Демурия Василий, Demuria Vasiliy, Demuriya Basil)
Димогло Антонъ (Димогло Антон, Dimoglo Anton)
Залютинскій Адамъ (Залютинский Адам, Zalyutinskiy Adam, Zalutynski)
Зильберштейнъ Ааронъ (Аркадій) (Зильберштейн Аарон (Аркадий), Zilbershtein Aaron (Arkadiy), Silverstein)
Камбани Михаилъ (Камбани Михаил, Kambani Mikhail, Cambani) 
Малаховъ Прокофiй (Малахов Прокофий, Malakhov Prokofiy)
Музыченко Дмитрій (Музыченко Дмитрий, Muzyshenko Dmitriy, Dimitri)
Медведевъ Михаилъ (Медведев Михаил, Medvedev Mikhail)
Михневъ Петръ (Михнев Петр, Mikhnev Petr, Peter)
Москалевъ Тарахъ (Москалев Тарах, Moskalev Tarakh)
Пинскій Михаилъ (Пинский Михаил, Pinskiy Mikhail)

стр, pg 78
Поповичъ Александръ (Попович Александр, Popovich Alexander)
Рейнгерцъ Іоахимъ (Рейнгерц Иоахим, Reingerts Ioakhim, Reinhertz Joakim)
Родзевичъ Чеславъ-Владиславъ (Родзевич Чеслав-Владислав, Rodzevich Cheslav-Vladislav, Rodziewicz)
Свечниковъ Александръ (Свечников Александр, Svechnikov Alexander)
Скиданъ Владиміръ (Скидан Владимир, Skidan Vladimir)
Терещенко Яковъ (Терещенко Яков, Tereschenko Yakov, Jacob)
Фонъ-Кругъ Михаилъ (Фон-Круг Михаил, Fon-Krug Mikhail, von Krug)
Ходроверъ Фроимъ (Ходровер Фроим, Khodrover Froim)
Чихачевъ Николай (Чихачев Николай, Chikhachev Nikolai)
Щербина Андрей (Щербина Андрей, Scherbina Andrei, Andrew)

стр, pg 80
Бауэръ Францъ (Бауэр Франц, Bauer Frants, Franz)     
Золотовъ Георгій (Золотов Георгий, Zolotov Georgiy)
ЛаФчіевъ СтеФанъ (ЛаФчиев СтеФан, Lafchiev Stefan, Stephan)
Маевскій Михаилъ (Маевский Михаил, Maevskiy Mikhail)
Николаиди Христофоръ (Николаиди Христофор, Nikolaidi Khristofor, Christopher)

стр, pg 81
Загорскій Іосифъ (Загорский Иосиф, Zagorskiy Iosif, Zagorski Joseph)
Вруцевичъ Петръ (Вруцевич Петр, Vrutsevich Petr, Peter)
Белокопытовъ Николай (Белокопытов Николай, Belokopytov Nikolai)
Брусиловскій Исаакъ (Брусиловский Исаак, Brusilovskiy Isaak, Isaac)
Эйберъ Абрамъ (Эйбер Абрам, Eiber Abram, Eyber)
Гайсинскій Маркъ (Гайсинский Марк, Gaysinsky Mark, Gaisinkiy)
Маркманъ Лейба (Маркман Лейба, Markman Leiba, Leyba)
Пердзинскій Николай (Пердзинский Николай, Perdzinskiy Nikolai, Perdzynski)

стр, pg 82
Сербінъ Алексей (Сербин Алексей, Serbin Alexei)
Моринъ Исруэль (Морин Исруэль, Morin Isruel, Israel)
Продановъ Іоакимъ (Проданов Иоаким, Prodanov Ioakim, Joacim)
Каравья Александръ (Каравья Александр, Karaviya Alexander)
Билинскій Юлій (Билинский Юлий, Bilinskiy Yuliy, Julius)
Взоровъ Иванъ (Взоров Иван, Vzorov Ivan)
Шевалевъ Николай (Шевалев Николай, Shevalev Nikolai)
Левенсонъ Вильгельмъ (Левенсон Вильгельм, Levenson Vilgelm, Wilhelm)

стр, pg 83
Ивановъ Николай (Иванов Николай, Ivanov Nikolai)
Икономовъ Асень (Икономов Асень, Ikonomov Asen)
Карасинскій Фелиціанъ-Евгенiй (Карасинский Фелициан-Евгений, Karasinskiy Felitsian-Evgeniy, Felician)
Карповъ Федоръ (Карпов Федор, Karpov Fedor, Theodore)
Контореръ Анисимъ (Конторер Анисим, Kontorer Anisim)
Лафчiев Николай (Лафчиев Николай, Lafchiev Nikolai)  
Папанчевъ Петръ (Папанчев Петр, Papanchev Petr, Peter)
Победопосцевъ Евгеній (Победопосцев Евгений, Pobedonostsev Evgeniy, Eugene)
Шпайдеръ Абрамъ (Шпайдер Абрам, Shpaider Abram, Spider Abraham)
Гварамадзе Николай (Гварамадзе Николай, Gvaramadze Nikolai)

стр, pg 84
Тэръ-Саргсіанъ Степаносъ (Тэр-Саргсиан Степанос, Ter-Sargsian Stepanos)
Константиновъ Алеко (Константинов Алеко, Konstantinov Aleko)
Сосинъ Яковъ (Сосин Яков, Sosin Yakov, Jacob)
Башмаковъ Александръ (Башмаков Александр, Bashmakov Alexander)
Ректоръ С. П. Ярошенко (ректор С. П. Ярошенко, rector S. P. Yaroshenko, Jaroszenko)
Тип. П. А. Зеленаго (Зеленый, Zelenyi)